Regulamin - Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin

 

K- 011- 4 /12/AJ

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W LUBINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, dnia 24 stycznia 2013 roku

 

REGULAMIN

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W LUBINIE

z dnia 24 stycznia 2013r.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.) postanawia się co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, zwanej dalej „Komendą”, określający:

 1. Strukturę organizacyjną Komendy;

 2. Tryb kierowania Komendą;

 3. Zadania komórek organizacyjnych.

 

§ 2.

 

 1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiąca urząd, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Lubinie, zwany dalej „Komendantem”, realizuje zadania na obszarze powiatu lubińskiego.

 2. Terytorialny zasięg działania Komendy obejmuje obszar administracyjny powiatu lubińskiego, zwanego dalej „powiatem ”.

 3. Siedziba Komendy znajduje się w Lubinie przy ulicy Romualda Traugutta 3.

§ 3.

 

 1. Komendant podlega:

 1. Staroście Powiatu Lubińskiego w zakresie funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem spraw dotyczących:

 1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych
  i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

 2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 1. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów garnizonu dolnośląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

§ 4.

 

 1. Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji
  w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

 

§ 5.

 

 1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.

 2. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 745 i kończy o godzinie 1545. Nie dotyczy to służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym.

 

§ 6.

 

 1. Komendant przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny od 1500 do 1700.

 

 

ROZDZIAŁ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 7.

 

 1. Kierownictwo Komendy stanowią:

 1. Komendant Powiatowy Policji;

 2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwany dalej „I Zastępcą”, nadzorujący służbę kryminalną w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji na terenie powiatu lubińskiego;

 1. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwany dalej „Zastępcą” nadzorujący służbę prewencyjną w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji na terenie powiatu lubińskiego.

 1. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Kryminalny,

 2. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,

 3. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą,

 4. Wydział Prewencji,

 5. Wydział – Sztab Policji,

 6. Wydział Ruchu Drogowego,

 7. Posterunek Policji w Rudnej,

 8. Zespół Kadr i Szkolenia,

 9. Zespół do spraw Prezydialnych,

 10. Referat Wspomagający,

 11. Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,

 12. Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej,

 13. Zespół do spraw Postępowań Administracyjnych,

 14. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-informacyjnych.

 1. Jednostką organizacyjną Komendy jest :

 1. Komisariat Policji w Ścinawie.

ROZDZIAŁ 3

TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE

 

§ 8.

 

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

 2. Komendant określa zakres szczegółowych zadań bezpośrednio podległych mu komórek organizacyjnych Komendy.

 3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 4. Komendant może powoływać stałe lub doraźne zespoły, komisje lub osoby do realizacji funkcji konsultacyjnych, doradczych i opiniodawczych.

 5. Komendant sporządza karty opisu stanowiska pracy I Zastępcy i Zastępcy oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie karty opisu stanowiska pracy dla pozostałych stanowisk w Komendzie określają odrębne przepisy.

 6. Komendantowi podlegają policjanci i pracownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 7. Jednostka organizacyjna Policji, o której mowa w § 7 pkt 3, posiada odrębny regulamin.

 8. Komendanta zastępuje w razie jego nieobecności I Zastępca. W razie jednoczesnej nieobecności Komendanta i I Zastępcy zastępstwo pełni Zastępca.

 9. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 8, obejmuje wykonywanie zadań Komendanta, chyba, że postanowi on inaczej.

 

§ 9.

 

 1. I Zastępca sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 2, 3 oraz Komisariatem Policji w Ścinawie

   1. Zastępca sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, 5, 6, 7.

 

 

 

 

 

§ 10.

 

 1. Komórką organizacyjną Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępców oraz podległych policjantów i pracowników.

 2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy, zwany dalej „kierownikiem”, realizuje zadania oraz reprezentuje Komendanta w kontaktach z podmiotami pozapolicyjnymi, w zakresie właściwości rzeczowej wynikającej z zadań Komendanta.

 3. Kierownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji zakresu szczegółowych zadań podległej komórki organizacyjnej Komendy.

 4. Kierownika zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo policjant lub pracownik wskazany przez tego kierownika.

 5. Zastępowanie kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1-3 chyba, że kierownik określi inny zakres zastępstwa.

 6. Kierownik może zlecić podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie czynności

innych niż zamieszczone w karcie opisu stanowiska pracy.

 

 

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY

§ 11.

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez komórki służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;

 2. prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego, w szczególności w sprawach o przestępstwa najgroźniejsze, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych na terenie powiatu lubińskiego;

 3. prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej;

 4. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;

 5. ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie;

 6. prowadzenie działań w zakresie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i zaginionych, a także identyfikacja osób i zwłok;

 7. koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami pozapolicyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 8. prowadzenie rozpoznania operacyjnego w środowiskach kibiców sportowych na podległym terenie;

 9. wykonywanie sprawdzeń, typowań i analiz na potrzeby użytkowników z macierzystej jednostki;

 10. ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym, wykazujących przejawy demoralizacji;

 11. wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego według zasad określonych
  w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 12. przekazywanie informacji o ujawnianiu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje;

 13. podnoszenie kwalifikacji służby kryminalnej poprzez organizowanie szkoleń w zakresie obowiązującego stanu prawnego;

 14. wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;

 15. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 12.

1. Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych, sprawdzających i wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz współpraca w tym zakresie z Prokuraturą i Sądem;

 2. inicjowanie czynności dochodzeniowo-śledczych mających na celu zwalczanie przestępstw kryminalnych w powiecie lubińskim;

 3. dokonywanie analiz i ocen stanu zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i innych czynników istotnych z punktu widzenia wykrywalności oraz działalności służby kryminalnej do walki z przestępczością kryminalną w powiecie lubińskim, a w szczególności w zakresie nowych zjawisk i form przestępczych;

 4. współpraca z Komendą Wojewódzką Policji i prokuraturami oraz komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych;

 5. sprawowanie nadzoru w zakresie poprawności rejestracji kryminalnej i statystycznej przestępczości;

 6. prowadzenie nadzoru nad działalnością jednostek powiatu lubińskiego w zakresie przestrzegania prawa, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej, rezultatów wykrywczych oraz nadzór nad merytoryczna stroną prowadzonych postępowań przygotowawczych;

 7. nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, ocena pod względem formalnym i merytorycznym;

 8. współdziałanie ze służbą prewencyjną w opracowywaniu wytycznych i zaleceń dotyczących postępowań wyjaśniających oraz praktyki oskarżycielskiej w sprawach o wykroczenia;

 9. podnoszenie kwalifikacji służb dochodzeniowo-śledczych poprzez organizowanie szkoleń w zakresie obowiązującego stanu prawnego;

 10. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta Powiatowego Policji i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy;

 11. eksploatacja systemów informatycznych tj.:

  1. systematyczne i poprawne wprowadzanie informacji statystycznych i rejestracyjnych do policyjnych baz danych,

  2. przestrzeganie obowiązujących w Policji standardów informatycznych;

 1. wykonywanie sprawdzeń, typowań i analiz na potrzeby policjantów Komendy;

 2. prowadzenie postępowań w sprawach nieletnich;

 3. wykonywanie czynności zleconych prze sędziego rodzinnego według zasad określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 4. współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;

 5. bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi;

 6. przekazywanie informacji o ujawnianiu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje;

 7. wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;

 8. prowadzenie nadzoru nad ewidencją i przechowywaniem dowodów rzeczowych (przedmiotów) zabezpieczonych do prowadzonych postępowań przygotowawczych;

 9. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w odniesieniu do policjantów oraz pracowników Komendy;

 10. pełnienie funkcji doradczej koordynującej i wspierającej Komendanta w realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 11. udział w wykonywaniu czynności w toku oględzin miejsc zdarzenia, ujawnianie, zabezpieczanie śladów i sporządzanie dokumentacji fotograficznej oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej z przeszukań, wizji, eksperymentów i innych czynności procesowych;

 12. kryminalistyczna obsługa sekcji zwłok, eksperymentów procesowych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym;

 13. udzielanie konsultacji w przedmiocie właściwego określenia zakresu badań zabezpieczonych śladów stosownie do istniejących w konkretnym postępowaniu potrzeb, prawidłowego formułowania pytań do biegłego, gromadzenia odpowiedniego materiału porównawczego, a także wymogów przy pakowaniu i przesyłaniu materiałów do ekspertyzy.

§ 13.

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:

 1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia jednostkom podległym ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne, zwłaszcza w działaniach trudnych, skomplikowanych, obejmujących swoim zasięgiem kilka jednostek oraz wymagających stosowania różnych metod pracy operacyjnej z wykorzystaniem specjalistycznych środków technicznych;

 2. prowadzenie czynności operacyjnych, ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o przestępstwa gospodarcze, w tym przestępstwa dotyczące obrotu gospodarczego, wyłudzeń dotacji unijnych, przestępczości bankowej, prania pieniędzy, przestępczości intelektualnej, oszustw, korupcji, przywłaszczeń mienia;

 3. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie współpracy z funkcjonującymi na terenie powiatu organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie wymiany informacji i wspólnych przedsięwzięć mających za zadanie zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej;

 4. inicjowanie, przygotowywanie i udzielanie wsparcia jednostkom podległym w prowadzeniu działań o charakterze problemowym, doraźnym, ukierunkowanych na przestępstwa gospodarcze;

 5. rozpoznawanie, analizowanie i ocena stanu zagrożenia przestępczością o charakterze gospodarczym na terenie powiatu, identyfikowanie głównych zagrożeń oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań mających na celu ograniczać i zapobiegać przestępstwom godzącym w szeroko rozumiany interes państwa oraz wywołujących oddźwięk społeczny;

 6. opracowywanie i wdrażanie taktyki działań w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw gospodarczych;

 7. podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo i organizowanie szkoleń w zakresie obowiązującego stanu prawnego;

 8. wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;

 9. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 14.

1. Do zadań Wydziału Prewencji należy :

  1. koordynacja i nadzór służby prewencyjnej nad organizowaniem służby patrolowej oraz prowadzeniem innych działań na terenie działania jednostki w oparciu o funkcjonowanie nieetatowego zespołu zadaniowego do spraw koordynacji służby patrolowej opartego na współpracy wszystkich pionów Komendy odpowiedzialnych za realizację zadań prewencyjnych;

  2. pozyskiwanie sił wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu ograniczania dynamiki przestępczości oraz zabezpieczeń imprez masowych;

  3. wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji służby patrolowej, konwojowej oraz doprowadzeń osób w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;

  4. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem VII Kompanii NOP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

  5. realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych i innych o charakterze publicznym;

  6. przygotowanie sił policyjnych do działania w sytuacjach kryzysowych, zdecydowane reagowanie na sygnały i zgłoszenia obywateli o zaistniałych zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu;

  7. analizowanie stanu bezpieczeństwa na teranie powiatu lubińskiego na potrzeby właściwej organizacji służby patrolowej;

  8. koordynowanie i nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem skutecznych działań w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, ochroną bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego, w tym również w komunikacji lądowej oraz na obszarach wodnych;

  9. dokonywanie oceny skuteczności działania jednostek podległych Komendzie w zakresie pracy prewencyjnej, prognozowanie zagrożeń i planowanie na tej podstawie dalszych działań;

  10. realizowanie funkcji nadzoru instancyjnego nad jednostkami podległymi Komendzie w zakresie realizacji zadań prewencyjnych;

  11. koordynacja współpracy ze Strażami Gminnymi, w zakresie organizowania działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.);

  12. współpraca ze Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi w tym m.in. Strażą Leśną, Rybacką, Ochrony Kolei w zakresie działań oraz przedsięwzięć skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, głównie przy zabezpieczaniu imprez masowych, kulturalnych i sportowych, obchodów państwowych, protestów społecznych, zgromadzeń, uroczystości z udziałem osób chronionych oraz innych, a szczególności o charakterze zwiększonego ryzyka zagrożenia, a także przywracanie zakłóconego porządku publicznego;

  13. przygotowywanie danych statystycznych, wynikających z obowiązujących przepisów, nadzór nad ich sporządzaniem w podległych jednostkach organizacyjnych Policji oraz realizacja zadań odnoszących się do planowania strategicznego, sprawozdawczości oceny pracy w zakresie poprawności, kompletności oraz terminowości wprowadzania i zatwierdzania danych w systemie SESPol;

  14. propagowanie pozytywnego wizerunku Policji oraz działań przez nią realizowanych;

  15. przygotowanie i udział w doskonaleniu zawodowym służb prewencyjnych Komendy oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;

16) inicjowanie oraz organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych na terenie miasta i gminy Lubin;

17) inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły oraz organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży;

18) uczestnictwo w kontrolach zabezpieczania obiektów oraz miejsc zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz opracowanie w tym zakresie stosownych wystąpień;

19) realizowanie zadań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta”;

20) dokonywanie bieżącej analizy przestępstw i wykroczeń popełnionych w przydzielonym rejonie służbowym;

21) prowadzenie rozpoznania osób zamieszkałych lub przebywających w przydzielonym rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowanie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego;

22) udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa;

23) na żądanie uprawnionych organów w ramach pomocy prawnej wykonywanie stosownych czynności;

24) bieżące kontrolowanie respektowania w przydzielonym rejonie służbowym obowiązujących przepisów i zarządzeń porządkowych samorządu terytorialnego i stosowania w tym zakresie odpowiednich środków administracyjnych;

25) opiniowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

26) opiniowanie osób ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa;

27) wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

 

§ 15.

Do zadań Wydziału –Sztab Policji należy:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych;

 2. planowanie i organizowanie zabezpieczeń podczas imprez masowych i protestów społecznych;

 3. koordynowanie przedsięwzięć planistyczno-obronnych i działań kryzysowych z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM w Lubinie, a także z Wojskową Komendą Uzupełnień w Głogowie;

 

 

 1. opracowywanie mobilizacyjno-obronnych dokumentów planistycznych w uzgodnieniu z samorządem oraz strukturami wojskowymi;

 2. współpraca w zakresie działań mobilizacyjno-obronnych oraz z zakresu działań kryzysowych z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego oraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM w Lubinie a także z Wojskową Komendą Uzupełnień w Głogowie;

 3. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym;

 4. przygotowywanie, koordynowanie i przeprowadzanie ćwiczeń dowódczych na terenie Komendy;

 5. organizowanie systemu alarmowania jednostki oraz prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji;

 6. uczestniczenie w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez wojsko i starostwo w zakresie przewidzianym dla Policji;

 7. nadzór nad funkcjonowaniem Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy;

 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie pozwoleń na broń w przypadkach określonych w art. 9 ust. 3 oraz wydawanie kart rejestracyjnych broni zgodnie z art. 9 ust.4 ustawy o broni i amunicji, a także ich rejestracja w krajowym Systemie Informatycznym policji;

 9. współpraca z bankami i innymi podmiotami w zakresie ochrony;

 10. nadzorowanie ruchu osobowego na terenie Komendy;

 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie realizacji zadań;

 12. zapewnienie właściwego funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych w Komendzie w tym: ciągłości służby, realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, pobytem, zwalnianiem i przekazywaniem osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych, oraz zapewnienie właściwych warunków pobytu osób zatrzymanych w tych pomieszczeniach;

 13. nadzór nad właściwym przechowywaniem, użytkowaniem i przydzielaniem broni służbowej policjantom oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 14. nadzór nad zagadnieniem organizowania i prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy pościgów i zorganizowanych działań pościgowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 15. przygotowanie i udział w doskonaleniu zawodowym służb prewencyjnych Komendy oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;

 16. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 16.

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

  1. analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu lubińskiego;

  2. gromadzenie danych statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych oraz efektów pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego;

  3. organizowanie służby na podległym terenie;

  4. współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innymi podmiotami, komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami Policji;

  5. planowanie i koordynowanie działań kontrolno - represyjnych na terenie powiatu lubińskiego, zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

  6. opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii na drogach powiatowych i

gminnych;

  1. prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

  2. przygotowanie i udział w doskonaleniu zawodowym służb ruchu drogowego oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;

  3. sprawowanie nadzoru nad poprawnością i terminowością wprowadzania danych do Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji;

  4. prowadzenie rejestru wypadków i kolizji zaistniałych na terenie powiatu lubińskiego;

  5. organizowanie współdziałania z innymi komórkami i jednostkami Policji, strażami i inspekcjami w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń;

  6. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy

§ 17.

Do zadań Posterunku Policji w Rudnej należy:

 1. zapewnianie mieszkańcom gminy bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
  w tym w komunikacji oraz na obszarze wodnym;

 2. ścisłe współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami
  i instytucjami pozarządowymi w zwalczaniu przestępczości, ujawnianiu, zapobieganiu
  i zwalczaniu zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz aktywny udział w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze gminy;

 3. rozpoznawanie zagrożeń w zakresie przestępczości, prowadzenie prostych czynności operacyjno – rozpoznawczych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego oraz wymiana informacji o zagrożeniach z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami Komendy;

 4. obsługa zdarzeń oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych -zgodnie z katalogiem;

 5. realizacja zadań administracyjno – porządkowych, w tym także zapobieganie i zwalczanie wykroczeń;

 6. organizowanie i planowanie działań w zakresie pełnienia służby obchodowej i patrolowej na podległym terenie;

 7. przygotowanie i udział w doskonaleniu zawodowym służby prewencyjnej i kryminalnej oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;

 8. wykonywanie zadań dotyczących organizacji i realizacji konwojów oraz doprowadzeń osób w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;

 9. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikające ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 18.

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

 1. wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji zasad polityki kadrowej Komendy i podległych jednostek Policji;

 2. sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych;

 3. realizacja zadań związana z przebiegiem służby i pracy policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek Policji;

 4. realizowanie zadań z zakresu tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i podległych jednostek Policji;

 5. prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych;

 6. wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom Komendy;

 7. prowadzenie w określonym zakresie działań w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie;

 8. koordynacja i realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Komendzie i podległych jednostkach Policji;

 9. realizacja zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek Policji;

 10. koordynacja sprawdzianów sprawności fizycznej funkcjonariuszy;

 11. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy;

 12. koordynacja i prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby;

 13. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 19.

Do zadań Zespołu do spraw Prezydialnych należy:

 1. obsługa korespondencji bieżącej wynikająca z obiegu dokumentów jawnych w Komendzie;

 2. obsługa kancelaryjno –biurowa Komendanta oraz jego zastępców;

 3. gromadzenie, ewidencjonowanie dystrybucja oraz aktualizacja zbiorów aktów prawnych;

 4. nadzór nad obiegiem dokumentów w Komendzie;

 5. nadzór nad pracą kancelaryjną pracowników sekretariatów w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;

 6. realizacja czynności związanych z działalnością składnicy akt;

 7. nadzór nad działalnością archiwum w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy;

 8. gromadzenie, przechowywanie, kwalifikowanie, opracowywanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy uprawnionym podmiotom oraz wydawanie osobom fizycznym zaświadczeń, wypisów i wyciągów z akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 9. przeprowadzanie szkoleń w związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi jawnej pracy kancelaryjnej i archiwizacji;

 10. realizowanie funkcji recepcyjnej;

 11. realizacja innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta i jego zastępców oraz inne uprawnione organy.

§ 20.

1. Do zadań Referatu Wspomagającego należy:

 1. zarządzanie policyjnymi systemami łączności w zakresie łączności przewodowej – telefonia, telegrafia, telekopia oraz w zakresie łączności radiowo-ultrakrótkofalowej;

 2. prowadzenie i organizacja serwisu sprzętu łączności;

 3. nadzór bieżący w zakresie eksploatacji i utrzymania systemów i dokumentacji łączności;

 4. ewidencja sprzętu i urządzeń łączności;

 5. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu łączności;

 6. utrzymanie systemu łączności niejawnych;

 7. wspomaganie metodami informatycznymi działań wykrywczych i operacyjno-rozpoznawczych jednostek Policji w zwalczaniu przestępczości i ochronie porządku publicznego;

 8. nadzorowanie właściwego wykorzystania systemów informatycznych w Komendzie;

 9. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych;

 10. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z udostępnionych systemów informatycznych dla policjantów i pracowników Policji;

 11. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem informatycznym i materiałami eksploatacyjnymi poprzez;

  1. planowanie zaopatrzenia,

  2. dystrybucję sprzętu, osprzętu i materiałów informatycznych,

  3. ewidencjonowanie ilościowo-wartościowe,

  4. konserwacja i naprawa wadliwie funkcjonującego sprzętu informatycznego;

 12. rozpoznawanie potrzeb i przedstawianie danych niezbędnych do planowania materiałowo-finansowego w oparciu o normy należności:

13) przygotowywanie sprzętu do inwentaryzacji i brakowań oraz zgłaszanie potrzeb materiałowych w wyniku utraty określonego sprzętu;

 1. prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz ewidencji sprzętu i materiałów;

 2. sprawdzanie faktur za dostawy i roboty w zakresie potwierdzania wykonania usługi;

 3. sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników policji;

 4. sprawdzanie i naliczanie należności przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom policji z tytułu krajowych podróży służbowych oraz dojazdów do miejsca pełnienia służby;

 5. naliczanie należności przysługujących biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym, wzywanym świadkom oraz osobom przybranym do okazania;

 6. przyjmowanie środków pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji wpłat:

  1. z nałożonych mandatów karnych gotówkowych, do czasu ich przekazania na konto lub do kasy Urzędu Wojewódzkiego;

  2. z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

 7. sporządzanie zaświadczeń o dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników komendy;

 8. zaopatrywanie policjantów w bloczki mandatów karnych oraz prowadzenie gospodarki mandatowej

 9. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej darowizn oraz sprawowanie nadzoru nad przyjęciem przedmiotu darowizny i wykorzystaniem go zgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem;

 10. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej;

 11. prowadzenie obowiązujących ewidencji i dokumentacji w ujęciu ilościowym środków trwałych, pozostałych środków trwałych, rzeczowych składników majątku oraz sprzętu remontowo-budowlanego, będących w użytkowaniu Komendy oraz okresowe uzgadnianie stanów ewidencyjnych;

 12. zaopatrywanie i gospodarowanie sprzętem i materiałami uzbrojenia, techniki bojowej, techniki policyjnej i biurowej oraz zaopatrzenia kwaterunkowego i materiałowego w druki, formularze, materiały biurowe;

 13. prowadzenie zaopatrzenia żywnościowego i materiałowego dla osób zatrzymanych;

 14. zarządzanie sprzętem transportowym i sprawowanie nadzoru nad właściwym jego użytkowaniem, planowanie obsług technicznych napraw pojazdów oraz prowadzenie rozliczeń gospodarki materiałami pędnymi i smarami;

 15. sporządzanie dokumentacji upoważniającej do kierowania służbowym sprzętem transportowym;

 16. sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem technicznym obiektów budowlanych eksploatowanych dla potrzeb służbowych oraz ich konserwacja i utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach służbowych i terenach przyległych do obiektów służbowych Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych, prowadzenie działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów budowlanych oraz przestrzeganiem zasad ekonomicznego korzystania z mediów;

 17. pełnienie funkcji doradczej koordynującej i wspierającej Komendanta w realizacji działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 18. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń przeciwpożarowych w Komendzie i jednostkach podległych;

 19. w ramach posiadanych uprawnień prowadzenie gospodarki mieszkaniowej regulującej uprawnienia policjantów do świadczeń z tytułu równoważników za remont i brak lokalu oraz pomocy finansowej na budownictwo lub uzyskanie lokali mieszkalnych;

 20. obsługa kancelaryjno-biurowa Referatu Wspomagającego;

 21. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 21.

 

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym, w systemach i sieciach teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostek Policji;

 2. prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych oraz kandydatów do służby lub pracy w Policji;

 3. konsultowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;

 4. zapewnienie ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach Policji;

 5. prowadzenie kancelarii tajnej;

 6. kontrola ewidencji, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych;

 7. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;

 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników w zakresie informacji niejawnych,

 9. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 22.

 

Do zadań Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej należy:

 1. organizowanie działalności profilaktycznej w zapobieganiu i zwalczaniu wykroczeń poprzez współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi na terenie powiatu;

 2. realizowanie zagadnień dotyczących demoralizacji nieletnich zgodnie z przepisami zawartymi w Zarządzeniu nr 1619 KGP z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich;

 3. wykonywanie zadań z zakresu prewencji kryminalnej, wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych oraz nadzór nad ich przebiegiem w podległych jednostkach organizacyjnych Policji; inicjowanie i realizacja współdziałania z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi celem wdrażania programów prewencyjnych w ramach Prewencji Kryminalnej, a także współpraca ze strażami rybackimi, leśnymi oraz kolei w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości na terenie powiatu;

 4. uczestnictwo w spotkaniach, pogadankach i prelekcjach z dziećmi i młodzieżą w ramach prewencji kryminalnej;

 5. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i policyjną procedurą „Niebieskiej Karty;

 6. prowadzenie rozpoznania oraz inicjowanie spotkań z lokalną społecznością w szczególności z ludźmi starszymi i młodzieżą na temat zagrożeń związanych z przestępczością internetową, pedofilią, handlem ludźmi oraz prowadzone są programy operacyjne mające na celu zapobieganie żebractwu i bezdomności na terenie powiatu;

 7. rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach nieletnich zagrożonych demoralizacją sprawców czynów karalnych;

 8. udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród nieletnich;

 9. pisemne powiadamianie rodziców, opiekunów nieletnich o faktach przebywania nieletnich poza miejscem zamieszkania i okolicznościach legitymowania w porze nocnej;

 10. sporządzanie i przekazywanie wniosków do Sądu Rodzinnego dotyczących sytuacji nieletnich zagrożonych demoralizacją;

 11. monitorowanie sytuacji małoletnich w rodzinach objętych procedurą „Niebieska Karta” oraz współpraca z dzielnicowym w tym zakresie;

 12. monitorowanie problematyki praw człowieka w komórkach organizacyjnych oraz współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu w tym zakresie;

 13. wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 23.

Do zadań Zespołu do spraw Postępowań Administracyjnych należy:

 

1) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji, postępowania policjantów i pracowników;

2) realizowanie spraw dyscyplinarnych;

3) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

4) analizowanie materiałów dotyczących naruszeń prawa przez policjantów i pracowników Policji oraz formułowanie wniosków zmierzających do ograniczenia i wyeliminowania źródeł zagrożeń;

5) prowadzenie postępowań wypadkowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

6) prowadzenie postępowań w przypadku powstania szkody w majątku Skarbu Państwa oddanym do użytkowania Komendzie oraz jednostkom podległym, przygotowywanie materiałów, prowadzenie ewidencji szkód oraz windykacji należności z tytułu szkód;

7) sporządzanie decyzji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku pozostającego w użytkowaniu Komendy, prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych wraz z czynnościami poprzedzającymi przeprowadzenie inwentaryzacji;

9) przeprowadzanie kontroli realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach podległych, zleconych przez Komendanta Powiatowego Policji;

10) koordynacja i monitorowanie wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników policji;

11) wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

§ 24.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:

1) wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;

2) realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;

3) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

5) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;

6) wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.

 

ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25.

 

 1. Kierownicy Komórek organizacyjnych w terminie do 30 dni od wejścia w życie regulaminu określą szczegółowe zadania podległych komórek organizacyjnych Komendy.

 2. Kierownicy komórek organizacyjnych o których mowa w ust. 1, są zobowiązani niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu Komendy.

 

§ 26.

 

Traci moc: regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 01 września 2009 roku, zmieniony regulaminem z dnia 01 października 2009 roku, 29 października 2009 roku, 27 września 2010 roku oraz 10 lutego 2011 roku

 

§ 27.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LUBINIE

 

mł.insp. mgr Tomasz Gołaski

 

W porozumieniu:

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU

 

nadinsp. Dariusz Biel

 

UZASADNIENIE

Konieczność wydania regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zastępującego regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 01 września 2009 roku z późn. zm. wynika z potrzeby zmiany struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie polegającej na włączeniu Rewiru Dzielnicowych I i II w struktury Wydziału Prewencji. Ponadto wielokrotne zmiany dotychczasowego regulaminu spowodowały jego nieczytelność, co dodatkowo uzasadnia potrzebę wydania nowego regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Wejście w życie regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie nie spowoduje skutków finansowych.

 

 

 

REGULAMIN ZMIENIAJĄCY

REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W LUBINIE

z dnia 28 maja 2013 roku

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.) ustala się co następuje :

 

§ 1

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Służba i praca w Komendzie, w dniach od poniedziałku do piątku, rozpoczyna się o godzinie 730 i kończy o godzinie 1530. Nie dotyczy to służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym.”

2) w § 7 ust. 2 uchyla się pkt 7;

3) w § 7 w ust. 3 w punkcie 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 2 w brzmieniu: ”2) Komisariat Policji w Rudnej.”

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zastępca sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4,5,6 oraz Komisariatem Policji w Rudnej.”

5) uchyla się § 17.

 

§ 2

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy zobowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników cywilnych z postanowieniami niniejszej zmiany regulaminu Komendy.

 

§ 3

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku za wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2013 roku.

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LUBINIE

 

mł. insp. mgr Tomasz Gołaski

 

W porozumieniu:

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU

 

insp. Wojciech Ołdyński

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powyższe zmiany w regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie spowodowane są przekształceniem Posterunku Policji w Rudnej w Komisariat Policji .

Zmiany w regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie nie spowodują skutków finansowych.

 

REGULAMIN

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

z dnia 18 lutego 2014 r.

 

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2011r. nr 287 poz. 1687 z późn. zm.1) ustala się co następuje:

 

 

§ 1

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 7 w ust. 2 w punkcie 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 15 w brzmieniu: „15) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.”;

2) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:”Komendantowi podlegają policjanci i pracownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 7 ust.2 pkt.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.”;

3) w § 12 uchyla się pkt 20 i 21;

4) po § 24 dodaje się § 24 a w brzmieniu:

„§ 24a.Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby na rzecz pracodawcy w odniesieniu do policjantów oraz pracowników Komendy określonych w § 2 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.);

2. stosowanie uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w § 3 powyższego rozporządzenia.”.

 

 

§ 2

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy zobowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników cywilnych z postanowieniami niniejszej zmiany regulaminu Komendy.

§ 3

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2014 roku .

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LUBINIE

mł. insp. mgr Tomasz Gołaski

 

 

 

 

 

W porozumieniu:

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU

 

insp. Wojciech Ołdyński

 

UZASADNIENIE

 

Zmiany do regulaminu zostały opracowane na podstawie regulaminu jednostki.

Mają celu dostosowanie struktury etatowej do obowiązujących przepisów prawa dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe zmiany do regulaminu jednostki powodują skutki finansowe.

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz.1280 i Nr 230, poz.1371, z 2012 r. poz.627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675 i 1351oraz z 2014 r. poz 24.

 

REGULAMIN

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

z dnia 10 czerwca 2016 r.

 

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.1) ustala się co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r. oraz regulaminem z dnia 18 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 20 otrzymuje brzmienie:

” § 20. Do zadań Referatu Wspomagającego należy:

1) zarządzanie policyjnymi systemami łączności w zakresie łączności przewodowej – telefonia, telekopia oraz w zakresie łączności radiowej UKF;

2) prowadzenie i organizacja serwisu sprzętu łączności i informatyki;

3) nadzór bieżący w zakresie eksploatacji i utrzymania systemów i dokumentacji łączności;

4) współpraca z Wydziałem Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

w zakresie utrzymania, modernizacji i wymiany sprzętu teleinformatycznego, w tym:

a) utrzymanie bieżącego kontaktu z dyżurnym Wojewódzkiego Węzła Teleinformatycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z siedzibą w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy lub bezpośrednio w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu celem uzyskania niezbędnego wsparcia i natychmiastowego przekazania informacji o zaistniałych awariach w eksploatowanych systemach teleinformatycznych w Komendzie i podległych jednostkach Policji,

b) sporządzanie i przedstawianie zestawień sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego do wybrakowania,

c) systematyczne wycofywanie niesprawnego sprzętu z eksploatacji,

d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji organizacyjno-technicznej użytkowanych systemów teleinformatycznych;

5) realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie eksploatacji sprzętu teleinformatycznego;

6) realizacja „Zaleceń dotyczących standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji.

7) utrzymanie systemu łączności niejawnych;

8) wspomaganie metodami informatycznymi działań wykrywczych i operacyjno- rozpoznawczych jednostek Policji w zwalczaniu przestępczości i ochronie porządku publicznego;

9) nadzorowanie właściwego wykorzystania systemów informatycznych w Komendzie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z udostępnionych systemów informatycznych dla policjantów i pracowników Policji;

 

11) prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem informatycznym i materiałami eksploatacyjnymi poprzez:

a) planowanie zaopatrzenia,

b) dystrybucję sprzętu, osprzętu i materiałów informatycznych,

c) ewidencjonowanie ilościowo-wartościowe,

d) konserwacja i naprawa wadliwie funkcjonującego sprzętu informatycznego;

12) przygotowywanie sprzętu do inwentaryzacji i brakowań oraz zgłaszanie potrzeb materiałowych w wyniku utraty określonego sprzętu;

13) sprawdzanie prawidłowości wystawienia faktur i rachunków pod względem formalno- rachunkowym i ich opisywanie;

14) sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji;

15) sprawdzanie i naliczanie należności przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom policji z tytułu krajowych podróży służbowych oraz dojazdów do miejsca pełnienia służby;

16) naliczanie należności przysługujących biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym, wzywanym świadkom oraz osobom przybranym do okazania;

17) przyjmowanie środków pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji wpłat:

a) z nałożonych mandatów karnych gotówkowych, do czasu ich przekazania na konto Izby Skarbowej w Opolu w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,

b) z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

18) sporządzanie zaświadczeń o dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy;

19) zaopatrywanie policjantów w bloczki mandatów karnych oraz prowadzenie gospodarki mandatowej;

20) obsługa portalu usług elektronicznych Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarki mandatowej;

21) przygotowywanie projektów umów i porozumień, nadzorowanie oraz rozliczanie środków przekazywanych na Fundusz Wsparcia Policji, na podstawie art.13 ust.3 ustawy o Policji;

22) prowadzenie rozliczeń i realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej;

23) prowadzenie obowiązujących ewidencji i dokumentacji w ujęciu ilościowym środków trwałych, pozostałych środków trwałych, rzeczowych składników majątku oraz sprzętu remontowo-budowlanego, będących w użytkowaniu Komendy oraz okresowe uzgadnianie stanów ewidencyjnych;

24) zaopatrywanie i gospodarowanie sprzętem i materiałami biurowymi, uzbrojenia, techniki bojowej, techniki policyjnej i biurowej oraz zaopatrzenie kwaterunkowe;

25) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do obciążenia podatkiem od nieruchomości;

26) prowadzenie spraw związanych z opałem na potrzeby Komendy;

27) prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej oraz prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami;

28) prowadzenie zaopatrzenia żywnościowego i materiałowego dla osób zatrzymanych;

29) zarządzanie sprzętem transportowym i sprawowanie nadzoru nad właściwym jego użytkowaniem, planowanie obsług technicznych napraw pojazdów, prowadzenie rozliczeń gospodarki materiałami pędnymi i smarami oraz analiz zużycia paliwa w pojazdach służbowych;

30) prowadzenie obowiązujących ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

31) sporządzanie dokumentacji upoważniającej do kierowania służbowym sprzętem transportowym;

32) prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymanie obiektów w stanie sprawności technicznej oraz prowadzenie gospodarki w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów służbowych oraz usuwanie awarii w Komendzie i jednostkach podległych;

33) pełnienie funkcji doradczej koordynującej i wspierającej Komendanta w realizacji działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

34) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń przeciwpożarowych w Komendzie i jednostkach podległych;

35) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej funkcjonariuszy w ramach posiadanych uprawnień, w zakresie opracowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawach prawa policjantów i osób uprawnionych do świadczeń z tytułu równoważników pieniężnych za remont i brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na budownictwo lub uzyskanie lokali mieszkalnych i naliczanie tej należności;

36) współpraca z odpowiednimi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrtocławiu w przygotowaniu umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie dostawy mediów oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń związanych z mediami;

37) obsługa kancelaryjno-biurowa Referatu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;

38) wykonywanie zadań zleconych przez Komendanta i inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

”§ 21. Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnianie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności i funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;

4) prowadzenie aktualnej ewidencji niejawnych systemów teleinformatycznych;

5) opracowywanie dokumentacji potrzebnej do akredytowania uruchamianego lub modyfikowanego niejawnego systemu teleinformatycznego;

6) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych;

7) wprowadzanie aktualizacji baz użytkowników oraz modyfikacji do systemów informatycznych Policji;

8) nadawanie uprawnień użytkownikom systemów informatycznych Policji;

9) występowanie o recertyfikację i przydział kart mikroprocesorowych i tokenów uprawniających do dostępu do systemów informatycznych Policji;

10) wprowadzanie aktualizacji do Elektronicznej Książki Telefonicznej i wykazu użytkowników Mobilnych Terminali Noszonych

11) prowadzenie Rejestru KSI-SIS oraz ewidencji szkoleń KSI-SIS;

12) dokonywanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu informatycznego;

13) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

14) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

15) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji;

16) organizowanie, prowadzenie oraz uczestnictwo w procesie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych w Komendzie;

17) przyjmowanie ankiet bezpieczeństwa osobowego funkcjonariuszy i pracowników Komendy;

18) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

19) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

20) prowadzenie Kancelarii Tajnej poprzez:

a) organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii oraz planowanie zadań;

b) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii;

c) prowadzenie urządzeń ewidencyjnych (wzory stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 4, 5 i 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych /Dz.u. nr 276, poz.1631/):

- rejestr dzienników ewidencji i teczek;

- dziennik ewidencyjny;

- książkę doręczeń przesyłek miejscowych;

- wykaz przesyłek nadanych;

- rejestr wydanych przedmiotów;

d) nadzór nad właściwym oznaczeniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, odnotowaniem zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych; prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników kancelarii z dokumentami niejawnymi, znajdującymi się w kancelarii;

e) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych, znajdujących się w kancelarii;

f) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych, rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej Policji;

g) informowanie pełnomocnika ochrony o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowości związanych z ochroną informacji niejawnych;

h) prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci oraz nadzór nad wykorzystaniem stempli i pieczęci znajdujących się na wyposażeniu kancelarii i Komendy;

i) nadzór i koordynacja zadań, związanych z przekazywaniem do archiwum lub składnicy akt Policji dokumentów niejawnych, oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niejawnej kategorii „BC”, polegająca w szczególności na porównaniu dokumentów przeznaczonych do brakownia, z zapisami zawartymi w protokole brakowania, a w uzasadnionych przypadkach z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych;

21) wykonywanie innych czynności zleconych oraz poleceń wydanych przez Komendanta Powiatowego i jego Zastępców, a także wynikających ze współpracy z innymi podmiotami.

 

§ 2.

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy zobowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników cywilnych z postanowieniami niniejszej zmiany regulaminu Komendy.

 

§ 3.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r .

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LUBINIE

 

insp. Tomasz Gołaski

W porozumieniu:

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU

 

insp. Arkadiusz Golanowski

 

UZASADNIENIE

 

Zmiany do regulaminu zostały opracowane na podstawie regulaminu jednostki, mają celu dostosowanie struktury etatowej do obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz do wykonywanych zadań w komórkach objętych zmianą regulaminu.

Zmian dokonano w porozumieniu z Wydziałem Teleinformatyki, Wydziałem Finansów, Wydziałem Inwestycji i Remontów oraz Wydziałem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu, uwzględniając proponowane zmiany. Propozycje zmian przedstawione prze Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jako zbyt szczegółowe zostaną ujęte w szczegółowym zakresie zadań Referatu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i w sposób ogólny zostały zawarte w punktach 29-31.

Zalecenia dotyczące zmian regulaminu w zakresie zadań Referatu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wystosowane przez Wydział Teleinformatyki uwzględniono w całości w punktach 1-11 pomijając podpkt. e pkt. 4, ponieważ za zabezpieczenie punktów wymiany poczty specjalnej odpowiada Zespół Prezydialny Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Uwagi Wydziału Inwestycji i remontów uwzględniono w punktach 22, 26, 27, 32, 35 i 36 pomijając zalecenia dotyczące zarządzania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, lokalowymi i gospodarczymi będącymi w dyspozycji Komendanta ponieważ nasz jednostka nie posiada takich zasobów. Nie dodano również punktu dotyczącego prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami ponieważ postępowania te prowadzone są przez Zespół do spraw Postępowań Administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Zalecenia Wydziału Finansów uwzględniono w całości.

Zalecenia dotyczące zmian do regulaminu w zakresie zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wystosowane prze Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu zostały uwzględnione w całości. Ponadto po uzgodnieniu z przedmiotowym Wydziałem dodano zadania z zakresu prowadzenia i obsługi systemów informatycznych Policji niejawnych oraz jawnych, które będą realizowane przez pracownika zatrudnionego na przekazanym do Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych stanowisku specjalisty, który jednocześnie będzie pełnił funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Realizacja zadań z zakresu prowadzenia i obsługi systemów informatycznych Policji nie naruszy prawidłowego wykonywania zadań ujętych art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 182 poz. 1228 ze zmianami).

Powyższe zmiany do regulaminu jednostki nie powodują skutków finansowych.

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268,1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 669.

 

REGULAMIN

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782,1949,1955) ustala się co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r., regulaminem z dnia 18 lutego 2014 r. oraz regulaminem z dnia 10 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kierownictwo Komendy stanowią:

1) Komendant Powiatowy Policji;

2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwany dalej „I Zastępcą”;

3) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwany dalej „Zastępcą”.”;

 

2) w § 8 uchyla się ust. 6;

 

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. Podział zadań pomiędzy Komendantem, I Zastępcą i Zastępcą określa Komendant w drodze

decyzji.”.

§ 2.

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy zobowiązani są niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników cywilnych z postanowieniami niniejszej zmiany regulaminu Komendy.

 

§ 3.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LUBINIE

 

insp. Tomasz Gołaski

W porozumieniu:

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU

 

nadinsp. Tomasz Trawiński

 

UZASADNIENIE

 

Regulamin zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie opracowano w związku z koniecznością zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji zadań związanych z nowym podziałem zadań i kompetencji pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Lubinie, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie i Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie.

Zgodnie z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Wejście w życie Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie nie powoduje skutków finansowych.

 

 

 

 

R E G U L A M I N

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

z dnia 14 marca 2018 roku

 

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416) postanawia się, co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r., regulaminem z dnia 18 lutego 2014 r., regulaminem z dnia 10 czerwca 2016 r. oraz regulaminem z dnia 16 sierpnia 2017 r., § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Komendant Powiatowy Policji w Lubinie przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 15.30 do godziny 17.00.”.

 

§ 2.

 

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy są zobowiązani niezwłocznie zapoznać podległych policjantów i pracowników cywilnych z postanowieniami niniejszej zmiany regulaminu Komendy.

 

§ 3.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w LUBINIE

 

insp. Tomasz Gołaski

 

W porozumieniu:

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU

 

nadinsp. Tomasz Trawiński

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie został opracowany w oparciu o regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r., regulaminem z dnia 18 lutego 2014 r., regulaminem z dnia 10 czerwca 2016 r. oraz regulaminem z dnia 16 sierpnia 2017 r. Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie regulaminu do zapisu art. 253 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), zgodnie z którym dni i godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków powinny być dostosowane do potrzeb ludności i przynajmniej raz w tygodniu powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Wejście w życie regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie nie powoduje skutków finansowych.

 

 

 

R E G U L A M I N

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

z dnia 27 września 2018r.

 

ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650,730,1039, 1544 i 1669) postanawia się, co następuje:

 

§ 1. W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r., regulaminem z dnia 18 lutego 2014 r., regulaminem z dnia 10 czerwca 2016 r., regulaminem z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz regulaminem z dnia 14 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 12:

a) pkt 1otrzymuje brzmienie:

„ 1) prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz współpraca w tym

zakresie z prokuraturą i sądem;”,

b) uchyla się pkt 7 i 8;

 

2) w § 14 w punkcie 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu:

„28) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz współpraca w tym zakresie z sądem oraz innymi jednostkami Policji;

29) opracowanie wytycznych i zaleceń dotyczących postępowań wyjaśniających oraz praktyki

oskarżycielskiej w sprawach o wykroczenia.”.

 

§ 2. Kierownicy oraz policjanci i pracownicy wyznaczeni do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy są zobowiązani:

1) niezwłocznie zapoznać policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu;

2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu, do określenia szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych niższego szczebla oraz sposobu zorganizowania służby i pracy w podległych im komórkach organizacyjnych Komendy.


 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LUBINIE

podinsp. dr Joanna Cichla  

 

 

W porozumieniu:

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

WE WROCŁAWIU
nadinsp. Tomasz Trawiński

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie został opracowany w oparciu o regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym regulaminem z dnia 28 maja 2013 r., regulaminem z dnia 18 lutego 2014 r., regulaminem z dnia 10 czerwca 2016 r., regulaminem z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz regulaminem z dnia 14 marca 2018 r.

Nowy regulamin wprowadza zmiany w katalogu zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Prewencji. Przedmiotowe zmiany polegają na wyłączeniu zadań dotyczących problematyki wykroczeń z zakresu zadań Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego i włączeniu ich do zakresu zadań Wydziału Prewencji, co porządkuje katalog zadań prewencyjnych i przypisuje je do właściwej komórki organizacyjnej w jednostce.

Wejście w życie regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie nie powoduje skutków finansowych.

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2019
Data modyfikacji 31.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Serafin KPP Lubin
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Serafin
do góry