Stanowienie Aktów Prawnych

Strona znajduje się w archiwum.

Tryb postepowania przy stanowieniu aktów prawnych w KPP w Lubinie

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH
-Projekt decyzji i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Powiatowej Policji, których on dotyczy.


-Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Powiatowemu Policji do podpisania, podlega również uzgodnieniu z jego zastępcami, a także zaopiniowania przez radcę prawnego oraz właściwego pracownika zespołu prezydialnego.


-Jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje obciążenia finansowe dla budżetu, należy uzyskać opinię Głównego Księgowego - KWP we Wrocławiu.


-Po zakończeniu procedury uzgodnień i zaopiniowaniu przez radcę prawnego, pracownik pionu prezydialnego przedkłada projekt Komendantowi Powiatowemu Policji.


-Akty normatywne podlegają rejestracji w komórce prezydialnej.
 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2009
Data modyfikacji 24.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dybaczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jan Pociecha Inspektor Samodzielngo Stanowiska ds.Prezydialnych
Osoba modyfikująca informację:
Jan Pociecha
do góry