Wolne stanowiska w KSC

Wolne stanowisko w korpusie pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 59-300 Lubin

 

poszukuje kandydata na stanowisko: starszy inspektor do spraw finansów i zaopatrzenia

w Referacie Wspomagajacym Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk 1

Miejsce wykonywania pracy: Lubin adres urzedu Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

ul. Traugutta 3

Ogłoszenie o naborze do korpusu służby cywilnej

Warunki pracy

stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze bydynku KPP w Lubinie przy ul. Traugutta 3. Praca biurowa przy komputerze w pozycji siedzącej oraz kierownie pojazdem służbowym w 8 godzinnym systemie czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, faks, ksero oraz samochód służbowy marki DUCATO .W budynku KPP przy ul. Wyszyńśkiego 8 Lubinie występują bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów dla wózków inwalidzikich,

 

Zakres zadań

1.Realizacja zadań związanych z utrzymaniem w stanie sprawności technicznej obiektów budowlanych, prowadzenie drobnych prac budowlanych i konserwatorskich, utrzymanie  czystości i porządku w budynkach Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, obiektach podległych jednostek organizacyjnych oraz terenach przyległych do obiektów Komendy z zachowaniem przepisów bhp oraz prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.Zaopatruje Komendę Powiatową Policji w Lubinie i jednostki jej podległe pod względem materiałowo – technicznyym oraz zapewnienie spełnienia wymogów sanitarno – epidemiologicznych, sprawności działania urządzeń i sprzętu techniki biurowej.

3.Zaopatruje w materiały niezbędne do prowadzenia prac budowlanych,czynności konserwatorskich, materiały techniki policyjnej, środki czystości i materiały niezbędne do utrzymania PDOZ oraz zaopatruje w stemple i pieczęcie urzędowe policjantów i pracowników, właściwie je zabezpiecza i ewidencjonuje.

4.Prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji z udziałem pojazdów służbowych użytkowanych w Komendzie oraz sporządzenie meldunków z kolizji wg. ustalonego wzoru i przesłanie ich do Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu.

5.Prowadzeni zaopatrzenie żywnościowo – materiałowe dla osób zatrzymanych w PDOZ i zapewnienia funkcjonariuszom i pracownikom korzystania z należnych im posiłków profilaktycznych  poprzez wydawanie bloczków żywnościowych.

6.Prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową środków trwałych,pozostałych środków trwałych i inwentarza żywego oraz dokonuje okresowych uzgodnień stanów ewidencyjnych i uczestniczy w przeprowadzanych spisach z natury.

7. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, KPP w Lubinie i jednostek organizacyjnych poprzez wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze oraz opracowuje analizy, sprawozdania. Zapoznaje  policjantów i pracowników z przepisami p.poż.

8. Odbieranie bloczków mandatów karnych z Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz dostarczenie do Izby Skarbowej wykorzystanych bloczków, obsługa Portalu Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów w zakresie niezwłocznego wprowadzania otrzymanych odcinków D lub E mandatów karnych, przed wprowadzeniem do systemu weryfikacja i kontrola prawidłowości ich wypełnienia oraz archiwizacja i rozliczanie ich.

Wymagania niezbędne

- wykształcenie średnie

- prawo jazdy kat B

- doświadczenie zawodowe 1 rok w administracji publicznej

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne pzrestepstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

- uprawnienia p.poż,

- poświadczenie bezpieczeństwa,

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

zawodowego,

- kserokopie prawa jazdy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenieio nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i umyślne przestępstwo lub

umyślne przestepstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień p.poż.,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie moich danych oso0bowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i wa zakresie niezbędnycm do realizacji procedury naboru na stanowisko ......... (należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

- kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do 28 stycznia 2020r.

Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

ul. Traugutta 3

59-300 Lubin

lub składać osobiście w siedzibie KPP w Lubinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00

 

Dane osobowe -klauzula informacyjna

 

Dane osobowe są przetwarzanena zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (RODO)

Każdy kandydat przystepujący do postępowania kwalifikacyjnego podaje swoje dane dobrowolnie . Bez podania wymaganych danych i wyrażenia zgody na przetwarzenie danych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 , 59-300 Lubin.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail: iod.kpp@lubin.wr.policja.gov.pl. Dane osoebowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązukącymi przepisami w zakresie archiwizacji i brakowania dokumentów.Dane osobowe nie są udostepniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzene wyłacznie przez admninistratora danych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także, przenoszenia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pan/Pani ze przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

pkt.32,43,pkt 171 preambuły, art 4 pkt.11, art 5 ust 1 lit b, art 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, str 1

  1. Inne informacje :

  2.  

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy niż 6 %

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod pod uwagę (liczy się data złożenia oferty w komendzie lub data stempla pocztowego). Oświadczenia kandydatów muszą być przez nich podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o ich terminie. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia dająćego rękojmię zachowania informacji niejawnych bezpieczeństwa. Przewidywane wynagrodzenie wynikające z możnika 1,5933 kwoty bazowej wynosi 3054,26 zł i dodatku za wieloletnią pracę w urzędzie w zależności od stażu prac od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z mnożnika

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : (0 - 76) 8406-214. KPP w Lubinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych na komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze

Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy

 

Wzory oświadczeń

- oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym styanowiskiem w służbie cywilne

Metryczka

Data publikacji 16.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Serafin KPP Lubin
do góry