ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE - Zakres Działania - Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres Działania

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

 

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., a także zarządzeniem nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r. oraz regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Lubinie do zakresu działania komendy powiatowej Policji należy:


 

Do zakresu działania komendy powiatowej Policji należy w szczególności:

 

1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

 

a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

 

b) zwalczanie przestępczości,

 

c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

 

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

 

e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,

 

f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych

podejmowanych na obszarze powiatu,

 

g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania

przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

 

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

 

4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostki Policji nadzorowane przez komendanta powiatowego Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;

 

5) realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań

kryminalistycznych śladów i dowodów;

 

6) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez

policjantów służby prewencyjnej;

 

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach

Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji;

 

8) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia

porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez

masowych i protestów społecznych;

 

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony

prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki

zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

 

10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych;

 

11) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

 

12) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem

procesowym śladów i dowodów;

 

13) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym

zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 

14) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie

bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 

15) zapewnienie właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz

realizacja programów wychowawczych;

 

16) zapewnienie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach

dla osób zatrzymanych;

 

17) realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z komendą wojewódzką Policji oraz jednostkami Policji nadzorowanymi przez komendanta powiatowego Policji;

 

18) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;

 

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;

 

20) ocenianie funkcjonowania jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji;

 

21) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;

 

22) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych

stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa

państwa;

 

23) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach oraz rejestracja

broni pneumatycznej;

 

24) realizowanie zadań służby wspomagającej Policji na obszarze powiatu przez:

 

  1. zapewnianie pomocy prawnej komendantowi powiatowemu Policji,

 

b) przeprowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do

służby w Policji w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego do służby w Policji,

 

c) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich

szkolenia i doskonalenia zawodowego,

 

d) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy powiatowej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowanych

rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian

strukturalnych,

e) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta powiatowego Policji oraz

innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

 

f) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta

środków budżetu państwa,

 

g) eksploatowanie policyjnego systemu łączności i informatyki, w tym poczty specjalnej, oraz realizację usług telekomunikacyjnych, pocztowych i informatycznych dla organów zespolonej

administracji rządowej na podstawie odpowiednich porozumień,

 

h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w komendzie powiatowej Policji oraz jednostkach Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego Policji łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką komendy wojewódzkiej Policji,

 

i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby komendy

powiatowej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta powiatowego

Policji,

 

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań w

zakresie spraw socjalnych,

 

k) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach

i działaniach Policji na terenie powiatu,

 

l) zapewnienie wykonywania zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych komórką

organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji,

 

m) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego komendy powiatowej

Policji w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji,

 

n) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych komendy

powiatowej,

 

o) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej

oraz problematyki medycyny pracy,

 

p) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

 

 

 


 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2009
Data modyfikacji 01.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dybaczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jan Pociecha Inspektor Samodzielngo Stanowiska ds.Prezydialnych
Osoba modyfikująca informację:
Jan Pociecha
do góry